Địa chỉ: lầu 1, Khu Thư viện - Trung tâm.
Điện thoại: 0766.253.599
Email: cict@agu.edu.vn