Phát triển phần mềm (software):

  • Phần mềm quản lý hồ sơ trực tuyến
  • Phần mềm quản lý nhân sự, bán hàng
  • Tư vấn giải pháp và phát triển các hệ thống quản trị doanh nghiệp theo yêu cầu

Công nghệ sử dụng:

  • Dot Net (VB NET, C#, SQL Server)
  • Java & MySQL