Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang (sau đây gọi là Trung tâm) là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trường Đại học An Giang, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

1. Nhiệm vụ:

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, địa phương và của Trường Đại học An Giang.
  • Tư vấn và quản lý việc triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho Nhà trường; đảm bảo việc khai thác, sử dụng và phát triển các nguồn tài nguyên thông tin của Trường một cách hiệu quả và đúng theo qui định của pháp luật; quản trị toàn bộ hệ thống mạng thông tin của Trường Đại học An Giang.

2. Chức năng kinh doanh:

  • Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo dịch vụ, hợp tác hoặc liên kết đào tạo dịch vụ trong lĩnh vực CNTT như: tin học ứng dụng, các chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng CNTT - truyền thông, các chương trình bồi dưỡng kiến thức tin học khác (như: lập trình phát triển phần mềm, quản trị dự án phần mềm, triển khai và quản trị mạng, an toàn và an ninh thông tin, .v.v...).
  • Tổ chức kiểm tra, cấp chứng nhận, chứng chỉ tin học trình độ quốc gia cho các thí sinh thi đạt tại các kỳ thi của Trung tâm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Cung cấp hoạt động dịch vụ về CNTT theo nhu cầu của xã hội, điển hình như: hợp đồng giảng dạy chuyên đề tin học theo nhu cầu; phát triển phần mềm theo hợp đồng; cung cấp thiết bị CNTT - Truyền thông; hợp đồng bảo hành, bảo trì, cho thuê thiết bị; hợp đồng tư vấn và đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống CNTT (mạng, website, máy trạm, …); và các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến CNTT.
  • Tư vấn cho các gói thầu mua sắm hàng hóa: lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế, quản lý dự án, xây dựng hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát triển khai hệ thống ứng dụng CNTT,….