Căn cứ công văn số 406-CV/BDVTU ngày 28/9/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc phê duyệt các hoạt động đặc thù năm 2018 của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang;

          Căn cứ kế hoạch số 24-KH/TWĐTN-KHCN ngày 15/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI năm 2018;

          Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ cấp tỉnh lần III năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT), nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức trẻ, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển, ứng dụng CNTT, cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ, chính quyền điện tử.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, ứng dụng CNTT và rèn luyện kỹ năng công tác của cán bộ, công chức trẻ. Phát huy tính sáng tạo của cán bộ, công chức trẻ đề xuất ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

- Tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc phát triển, ứng dụng CNTT.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Hội thi theo hướng  thiết thực, hấp dẫn, tiết kiệm và hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG

1. Đối tượng: là cán bộ, công chức, viên chức (trừ những viên chức là giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo) tuổi không quá 35 (tính đến 31/12/2018) và chưa đạt giải nhất, nhì, ba cấp Trung ương trong hội thi những năm trước .

  1. 2. Số lượng:

- Huyện, thị, thành Đoàn: Chọn cử cán bộ, công chức, viên chức trẻ thi đạt giải cao Hội thi cấp huyện gồm: 05 cán bộ, công chức, viên chức cấp xã đại diện thi bảng K1 và 05 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện đại diện thi bảng K2.

- Đoàn khối Dân chính Đảng: Mỗi Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở (có cán bộ, công chức, viên chức) tuyển chọn ít nhất 01 và cao nhất là 02 cán bộ, công chức, viên chức tham gia thi bảng K3.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Dự kiến tháng 8/2018. Hồ sơ đăng ký dự thi cấp tỉnh nộp về Tỉnh Đoàn trước ngày 06/7/2018 thông qua Ban Thanh niên Nông thôn Công nhân và Đô thị, địa chỉ số 24 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang.

- Địa điểm: Dự kiến Trung tâm Tin học trường Đại học An Giang.

IV. NỘI DUNG THI

- Kiến thức và kỹ năng thực hành đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

- Giải pháp hoặc ý tưởng sáng tạo về ứng dụng CNTT nhằm phục vụ công tác chuyên môn hoặc cải cách hành chính.

V. THỂ LỆ HỘI THI:

Xem chi tiết theo link sau : Thể lệ cuộc thi

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn:

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, thư ký và Hội đồng coi thi;  

- Giao Ban Thanh niên Nông thôn Công nhân và Đô thi Tỉnh Đoàn làm Thường trực, có nhiệm vụ:

+ Phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức chuẩn bị nội dung và cơ sở vật chất tổ chức Hội thi.

+ Tham mưu xây dựng thể lệ, các văn bản hướng dẫn triển khai Hội thi.

+ Đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo tiến độ cho BTV Tỉnh Đoàn và Ban Tổ chức hội thi.

+ Sau khi có kết quả lập hồ sơ dự thi cấp toàn quốc.

+ Chịu chi phí đội tuyển tham dự hội thi cấp toàn quốc.

+ Cử cán bộ tham gia hướng dẫn đoàn trong suốt quá trình diễn ra hội thi cấp toàn quốc.

+ Chịu trách nhiệm ra đề thi theo qui định, cùng Ban Giám khảo chấm thi, chuẩn bị phòng thi, cán bộ coi thi.

2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn khối Dân chính Đảng:

- Tuyên truyền rộng rãi, đồng thời tạo được phong trào học tập, ứng dụng CNTT trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

- Tổ chức Hội thi cấp huyện (nếu có điều kiện) và tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức trẻ đúng đối tượng quy định để tham dự Hội thi cấp tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Ban TNNTCN&ĐT Tỉnh Đoàn, điện thoại: 02963.945971.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ cấp tỉnh năm 2018./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ                     

 

Lâm Thành Sĩ       

Đính kèmDung lượng
51----KH- hoi thi tin hoc tre khoi CBCC tre nam 2018(1).signed.pdf309.12 KB
Phieu-dang-ky-du-thi-Tin hoc tre CBCC2018.doc77 KB
The le hoi thi Tin hoc tre khoi CBCC nam 2018.doc61.5 KB