LẬP TRÌNH ANDROID

Lập trình Android

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Chương  trình  dành  cho  học  sinh,  sinh  viên,  chuyên  viên  công  nghệ  thông  tin  đã  biết  lập  trình  hướng  đối tượng muốn xây dựng các ứng dụng và tiện ích trên nền tảng Android

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Nắm vững kiến trúc và cách xây dựng 1 ứng dụng trên nền Android bằng công cụ Eclipse

- Thiết kế và lập trình cho giao diện đặc trưng của Android, xây dựng và phát triển các ứng dụng chạy trên

Android.

- Tích hợp hệ thống  GoogleMap và GPS vào các ứng dụng Android.

- Thiết kế và xây dựng các ứng dụng khai thác internet như mạng thông tin, mạng xã hội, các dịch vụ chia sẻ trực tuyến.

- Xây dựng các ứng dụng truyền thông đa phương tiện: Video, Sound, Cam

GIẢNG VIÊN

Các giảng viên nhiều kinh nghiệm đến từ Trung tâm Đào tạo Smartpro Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

-  Introduce about ADT, Android Platform

-  Create "Hello world" application

-  TextView, Button, ImageView, Checkbox, Toggle, Radio Button

-  XML Layout

-  Table View, ScrollView, Selection View, ListView, GridView, GalleryView, Spinner

-  Image buttons, progress bar, seekbar

-  Handle event

-  Option menu and Context Menu

GUI Review and exercise

-  Listview advance

-  Tabview

-  Listview review and exercise

-  Toast, Dialog, ProgressDialog

-  Dealing with thread

-  Intent & Intent Filters

-  Activity Life cycle

-  Broadcast

-  Services

-  Intent & Intent Filters exercise

-  Broadcast & services exercise

-  Read and Write File

-  Preferences

-  SQLite Database

-  File, SQLite, Preferences exercise

-  Content – Content Provider

-  REST service concept

-  HttpUrlConnection

-  XML-JSON parsing

-  Single touch

-  Multitouch

-  Multimedia programing: audio – video

-  Camera

-  Location Base Service

-  Mapview

CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hòan tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hòan tất khóa học do Smartpro cấp