QUYẾT ĐỊNH

Chọn đội tuyển dự thi “Microsoft Office Specialist World Champion 2014”

cấp Quốc gia 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ Quy chế tạm thời về tổ chức hoạt động của Trường Đại học An Giang, ban hành theo Quyết định số 367/2000/QĐ-UB-TC ngày 02/03/2000 của UBND tỉnh An Giang;

Căn cứ theo Kế hoạch số:11/KH-ĐHAG, ngày 12/02/2014 của của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc tổ chức tuyển chọn và Ôn luyện đội tuyển dự thi Microsoft Office Specialist World Champion 2014;

Căn cứ theo Quyết định số: 53/2014/QĐ.ĐHAG, ngày 19/02/2014 về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn đội dự thi Microsoft Office Specialist World Champion 2014 cấp trường, ngày 20/02/2014;

Căn cứ vào kết quả kỳ thi tuyển chọn đội tuyển dự thi “Microsoft Office Specialist World Champion 2014” ngày 20/02/2014.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chọn đội tuyển của trường dự thi “Microsoft Office Specialist World Champion 2014” cấp Quốc gia gồm có 9 thí sinh:

             (Đính kèm  danh sách). 

Điều 2. Trưởng các đơn vị liên quan, Giám đốc Trung tâm Tin học và các thí sinh có tên trong danh sách nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Đính kèmDung lượng
Ds_doi_tuyen_cua_truong_DHAG_du_thi_MOSWC_2014.pdf282.28 KB