Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

      Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
 
      Căn cứ Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 07 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh An Giang về việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Tin học trực thuộc Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017-2020;
 
      Căn cứ Quyết định số 2486/QĐ-ĐHAG ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Trường Đại học An Giang về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
     Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang (theo các biểu đính kèm).
     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
     Điều 3. Thủ trưởng đơn vị và Phụ trách kế toán tổ chức thực hiện Quyết định ngày./.
 
 

GIÁM ĐỐC

   (Đã ký)

Đính kèmDung lượng
QD03 cong bo du toan ngan sach TTTH nam 2019_Scan.pdf1.93 MB