Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

     Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

     Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ,

     Căn cứ Thông báo số 468/TB-ĐHAG ngày 8/4/2019 của Trường Đại học An Giang về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang (theo các biểu đính kèm).

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Điều 3. Thủ trưởng đơn vị và Phụ trách kế toán tổ chức thực hiện Quyết định ngày./.

Đính kèmDung lượng
23-QD cong bo cong khai quyet toan ngan sach năm 2018.pdf2.26 MB