1.Giới thiệu:

-Giới thiệu mạng Domain.

-Giới thiệu các dịch vụ Samba, OpenLDAP.

-Giải pháp mạng Domain trên Linux sử dụng Samba và xác thực tập trung qua OpenLDAP.

2.Demo:

-Cài đặt và cấu hình các dịch vụ:

+DNS (Bind9), DHCP (DHCP3).

+OpenLDAP.

+Samba.

-Cấu hình PDC (Primary Domain Controler) trên Samba.

-Gia nhập các máy trạm (Windows7, WindowsXP, Ubuntu) vào Domain.

-Tạo các tài khoản người dùng.

-Tạo thư mục cá nhân và các thư mục dùng chung.

-Sử dụng ACL để quản lý quyền truy cập các thư mục.