1. Giới thiệu:
    - Giới thiệu OPSI (Open Pc Server Integration), công cụ quản lý máy tính Windows.
2. Demo:
    - Cài đặt và cấu hình opsi server.
    - Đăng nhập giao diện opsi-configed.
    - Cài opsi-client-agent lên máy tính clients.
    - Dùng opsi-configed để cài phần mềm ứng dụng lên clients.