THÔNG BÁO 
Điều kiện công nhận thí sinh
đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

1. Trích mục c khoản 2 Điều 13 của Quy chế tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-TTTH ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Trung tâm Tin học:

Thí sinh có tổng điểm hai bài thi đạt từ 50% số điểm trở lên đối với mỗi bài thi trắc nghiệm và bài thi thực hành thì được công nhận đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ. Trường hợp thi thực hành được tổ chức thành từng phần thi (hoặc mô đun) thì điểm bài thi thực hành của thí sinh là điểm trung bình cộng của các phần thi (hoặc mô đun) và điểm từng phần thi (hoặc mô đun) phải đạt tối thiểu 40% số điểm của phần thi (hoặc mô đun) đó thì được công nhận đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ.

Điểm bài thi lý thuyết và thực hành được làm tròn tới 02 số lẻ thập phân.

2. Bảo lưu kết quả:

Nếu kết quả thi không đạt yêu cầu theo quy định tại mục c khoản 2 Điều 13 nêu trên, thí sinh được bảo lưu kết quả ở các phần thi đạt từ 50% điểm trở lên; thời hạn bảo lưu là 12 tháng kể từ ngày tổ chức thi.

Thí sinh dự thi lại để lấy chứng chỉ có quyền được miễn thi những phần thi còn trong thời hạn bảo lưu, chỉ phải thi lại những phần thi có điểm dưới 50%./.