THÔNG BÁO

Về việc bổ sung nội dung soạn thảo văn bản Hành chính và văn bản Quy phạm Pháp luật vào đề kiểm tra chứng chỉ tin học trình độ A, B Quốc gia

    Căn cứ Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

    Căn cứ Thông tư 25/2011/TT-BTP của Bộ Tư Pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật;

    Căn cứ Quyết định 5580/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo Dục Đào Tạo về ban hành quy định về soạn thảo, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật;

    Căn cứ Quy chế hoạt động của Trường Đại học An Giang;

    Căn cứ chức năng của Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang,

    Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo về việc bổ sung nội dung soạn thảo Văn bản Hành chính (VBHC) và Văn bản Quy phạm Pháp luật (VBQPPL) vào đề kiểm tra chứng chỉ tin học trình độ A, B Quốc gia, cụ thể như sau:

     - Bổ sung nội dung kiểm tra kỹ năng soạn thảo văn bản theo Thông tư 01Thông tư 25 vào đề kiểm tra chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia.

      - Thời gian áp dụng : Từ kỳ kiểm tra khóa 85 (ngày 19/01/2014).

      - Đề mẫu Download tại địa chỉ :

http://cict.agu.edu.vn/sites/default/files/De thi CCA Mau.pdf

Nơi nhận:

- Trang Web Đại học An Giang;

- VT, TTTH.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

PGS,TS Võ Văn Thắng

Đính kèmDung lượng
De thi CCA Mau.pdf495.34 KB