Số báo danh của thí sinh được đăng ở địa chỉ: https://cict.agu.edu.vn/danhsachphongthiccab

Kết quả thi được đăng ở địa chỉ: http://cict.agu.edu.vn/tracuu

Cách tra kết quả:

- Trước tiên, bạn nhập vào ô Họ và tên để tìm kiếm Số báo danh. Bạn ghi nhớ số báo danh để tra kết quả thi.

- Bạn nhập vào ô Số báo danh để tìm kiếm kết quả.

Chúc bạn thành công!