THÔNG BÁO

Về chính sách khuyến mãi đối với các lớp tin học hè ban ngày

   dành cho cán bộ, viên chức Trường Đại học An Giang

          Nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ cho cán bộ, viên chức Trường Đại học An Giang nâng cao trình độ tin học, Trung tâm Tin học thông báo áp dụng chương trình khuyến mãi đối với các lớp tin học hè ban ngày; cụ thể như sau:

 ♦Giảm 20% đơn giá cho các lớp ngày:

STT

Lớp

Số

tiết

Đơn giá

(đã giảm 20%)

1

Tin học Ứng dụng trình độ A

75

320.000 đ

2

Tin học Văn phòng (nâng cao) trình độ B

75

480.000 đ

3

Tin học Quản lý CSDL (Access) trình độ B

80

480.000 đ

♦ Đối tượng áp dụng:

·        Cán bộ, viên chức Trường Đại học An Giang.

·        Con của cán bộ, viên chức Trường Đại học An Giang (từ 12 tuổi trở lên).

 ♦Thời gian học:

- Sáng: 7h30 – 10h30  (từ Thứ hai đến Thứ sáu).

- Chiều: 13h30 – 16h30 (từ Thứ hai đến Thứ sáu).

 ♦Thời gian khuyến mãi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/07/2014.

 ♦Liên hệ:

- Địa chỉ: Trung tâm Tin học, lầu 01, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm, Khu mới Đại học An Giang.

- Điện thoại: (076) 6253599.                                    

- Website: http://cict.agu.edu.vn; Email: cict@agu.edu.vn./.

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                             (đã ký)

                                                                                             

                                                                                               PGS.TS Võ Văn Thắng