Thực hiện theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ tài chính về việc thực hiện qui chế công khai tài chính đối với đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo công khai dự toán 2016 và xét duyệt quyết toán 2015 (bảng số liệu chi tiết đính kèm):

- Hình thức công khai: Đăng tải trên trang website của Trung tâm (địa chỉ: http://cict.agu.edu.vn), công khai tại bảng thông báo của Trung tâm, công bố tại phiên họp trong tháng 4/2016 của Trung tâm.

- Thời gian công khai: 90 ngày, kể từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016.

Trung tâm Tin học xin thông báo đến các phòng và cá nhân của đơn vị được biết./.

Đính kèmDung lượng
2a-TB-TTTH Thong bao Cong khai du toan 2016 Quyet toan 2015.pdf524.37 KB
2a-TB-TTTH Thong bao Cong khai du toan 2016 (dinhkem).pdf1.16 MB
2a-TB-TTTH Thong bao Cong khai quyet toan 2015 (dinhkem).pdf1.44 MB