Kể từ ngày 8/8/2013, những sinh viên đã có chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B do trường Đại học An Giang cấp được xét miễn học phần Tin học đại cương (COS101) theo Quy trình số 281/2013/QT-ĐHAG, ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang.

Chi tiết về Quy trình và Mẫu đơn xét miễn tại:

- Website ĐHAG: http://www.agu.edu.vn/?q=node/1287

- Website Phòng Đào tạo: http://aao.agu.edu.vn/?oid=view&id=717  

 Điểm M là gì?

      Dùng để xác nhận học phần của sinh viên được miễn học do đã tích lũy được bằng hình thức học tập khác. Điểm M không được tính vào điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy.