Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

  • Số đại diện chung: (0296) 6256565
  • Số liên hệ công tác của Phòng Hành chính: 1900
  • Số tổng đài nội bộ (hỗ trợ kỹ thuật): 1080

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Trần Văn Đạt 1777 Chủ Tịch Hội Đồng

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Võ Văn Thắng 1999 0913.730108 Hiệu Trưởng
2 Hồ Thanh Bình 1666 P. Hiệu Trưởng

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Nguyễn Công Áng 1901 0913.649737 P. Trưởng Phòng
2 Nguyễn Thị Thảo Linh 1905 0939.123.133 P. Trưởng Phòng
3 VP.HCTH 01 1900 02963.942678
4 VP.HCTH 02 1900 02966.256565
5 VP.HCTH 03 1902
6 VP.HCTH 04 1919

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Văn phòng Đảng ủy 01 1911
2 Văn phòng Đảng ủy 02 1477

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Nguyễn Trung Thành 1414 Trưởng Phòng
2 Trần Thanh Hải 1411 0919.379739 P. Trưởng Phòng
3 Văn phòng - DT1 1412 02963.846.074
4 Văn phòng - DT5 1413 02966.253.572

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Nguyễn Lan Tuyền 1615 0918.958859 P. Trưởng Phòng

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Hồ Nhã Phong 1486 Trưởng Phòng
2 Phan Minh Trí 1466 0913.661454 P. Trưởng Phòng
3 Văn phòng 1 1455

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Phan Trung Dũng 1399 0918.204343 Trưởng Phòng
2 Trần Văn Răng 1339 0918.619572 P.Trưởng Phòng
3 Lý Ngọc Thanh Xuân 1301 P.Trưởng Bộ phận
4 Văn Phòng 1 1378
5 Văn Phòng 2 1389
6 Văn Phòng 3 1357
7 Phòng Y tế 1303

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Nguyễn Hữu Trí 1713 Trưởng Phòng
2 Lê Hải Yến 1716 P.Trưởng Phòng
3 Văn phòng 1711

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Hồ Nhã Phong 1818 Trưởng Phòng
2 Trương Thanh Hải 1819 P.Trưởng phòng
3 Văn phòng 1 1816 02966253570
4 Văn phòng 2 1815
5 Văn Phòng 3 1817

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Nguyễn Trần Thiện Khánh 1718 Trưởng Phòng
2 Lê Minh Tuấn Lâm 1710 0988.256414 P.Trưởng Phòng
3 Văn Phòng 1 1712
4 Văn Phòng 2 1720

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Nguyễn Thị Thanh Loan 1312 0939.895868 Trưởng Phòng
2 Đặng Thế Lực 1315 P.Trưởng Phòng (Bí thư Đoàn)
3 Bộ phận hỗ trợ sinh viên 1319
4 Văn phòng 1316 02966253573
5 Nguyễn Ngọc Trọng 1314 VP. Đoàn Trường

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Trần Minh Tâm 1111 0918.594817 Trưởng Phòng
2 Tô Thiện Hiền 1112 P. Trưởng Phòng

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Ngô Thị Kim Duyên 1603 Giám Đốc
2 Nguyễn Thị Hồng Loan 1601 P. Giám đốc
3 Thư Viện - tầng 4 (Enews) 1602
4 Thư Viện - tầng 4 1604
5 Thư Viện - tầng 5 1605
6 Thư Viện - tầng 6 1606

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Phạm Minh Tân 1276 0919.173237 Giám Đốc
2 Phòng Giao Dịch 1234 02966253599
3 Văn phòng 1212

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Nguyễn Minh Triết 1518 P. Giám Đốc
2 Phan Văn Chí 1516 P.Giám đốc
3 Dịch vụ - TTNN 1515 02966253595

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Phan Tuệ Châu 1500 0919.271.000 Phó Giám đốc
2 Văn phòng 1501

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Nguyễn Trúc Lâm 0902.335661 Giám đốc
2 Trần Thị Kim Liên 0943.995959 P. Giám Đốc
3 VP. TT KHXHNV 02963.943695
4 Văn Thư (Cô Mai Thị Vân) 0988.975788

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Trịnh Phước Nguyên 1520 P. Giám Đốc

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Nguyễn Phương Thảo 1019 Trưởng Khoa
2 VP.K Sư Phạm 1017

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1022 P.Trưởng Khoa
2 Phan Phương Loan 1024 P Trưởng Khoa
3 VP.K Nông Nghiệp 01 1020
4 VP.K Nông Nghiệp 02 1026
5 VP.K Nông Nghiệp 03 1027

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Nguyễn Đăng Khoa 1053 0918.555891 P. Trưởng Khoa
2 VP.K Kinh Tế 01 1054
3 VP.K Kinh Tế 02 1055

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Nguyễn Trần Nhẫn Tánh 1048 Trưởng khoa
2 Phan Trường Khanh 1047 P.Trưởng Khoa
3 Cố vấn học tập 1044
4 Bộ môn Môi trường 1046

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Trần Lê Đăng Phương 1032 0919.808.747 Trưởng Khoa
2 Đỗ Công Hồng Ân 1031 P. Trưởng Khoa
3 Cố vấn học tập 1033
4 Văn phòng 1034

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Dương Phương Đông 1063 0913.797.368 P. Trưởng Khoa
2 Mai Thị Minh Thy 1068 P.Trưởng khoa
3 Văn phòng 1 1065

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Hồ Văn Tú 1076 T. Bộ Môn
2 Văn Phòng 1077

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Trần Thị Thanh Huế 1082 Trưởng Khoa
2 Nguyễn Tiến Ngọ 1081 P.Trưởng Khoa
3 VP.Khoa NN 1083

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Đoàn Thanh Nghị 1090 P.Trưởng Khoa
2 Nguyễn Văn Hòa 1041 01238.024499 P. Trưởng Khoa
3 Bộ môn Tin học 1045

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Văn Phòng 1545

STT Họ tên/Đơn vị Số điện thoại nội bộ Số điện thoại trực tiếp Chức vụ
1 Văn Phòng TTBDGV-PTKNSPP 1560