Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

LỊCH THI


STT Ngày thi Hạn nộp hồ sơ Đăng ký trực tuyến Nộp hồ sơ trực tuyến
1 27/04/2024 22/04/2024 Đăng ký Nộp hồ sơ
2 18/05/2024 13/05/2024 Đăng ký Nộp hồ sơ
3 15/06/2024 10/06/2024 Đăng ký Nộp hồ sơ
4 06/07/2024 01/07/2024 Đăng ký Nộp hồ sơ
5 27/07/2024 22/07/2024 Đăng ký Nộp hồ sơ
6 17/08/2024 12/08/2024 Đăng ký Nộp hồ sơ
7 31/08/2024 26/08/2024 Đăng ký Nộp hồ sơ
8 14/09/2024 09/09/2024 Đăng ký Nộp hồ sơ
9 19/10/2024 14/10/2024 Đăng ký Nộp hồ sơ
10 02/11/2024 28/10/2024 Đăng ký Nộp hồ sơ
11 23/11/2024 18/11/2024 Đăng ký Nộp hồ sơ
12 21/12/2024 16/12/2024 Đăng ký Nộp hồ sơ
13 18/01/2025 13/01/2025 Đăng ký Nộp hồ sơ