LỊCH TRỰC PHÒNG MÁY CHỦ

(Số điện thoại nội bộ 225)

Thứ Người trực Điện thoại Email
2 Phạm Minh Tân 01688233337 pmtan@agu.edu.vn
3 Trần Thị Huế 0907562743 tthue@agu.edu.vn
4 Nguyễn Lý Duy Phương 0903839307 nldphuong@agu.edu.vn
5 Phạm Minh Tân 01688233337 pmtan@agu.edu.vn
6 Trần Thị Huế 0907562743 tthue@agu.edu.vn
7 Phạm Minh Tân 01688233337 pmtan@agu.edu.vn