Nội dung báo cáo gồm:

a. Giới thiệu về SVN
b. Các lợi ích về việc sử dụng SVN trong việc phát triển phần mềm.
c. Cách cài đặt SVN server và quản lý người dùng, dự án.
d. Sử dụng SVN client tortoiseSVN

Báo cáo viên: Ô. Lâm Minh Triết (Trưởng dự án, kiến trúc sư phần mềm Cty. Delivery Việt Nam).