Hiện nay nhiều ứng dụng quan trọng trong cơ quan, doanh nghiệp là các ứng dụng mạng (network-based application): email, web, văn phòng điện tử, LMS, forum, phần mềm quản lý đào tạo,...... Chứng thực trước khi sử dụng là yêu cầu bắt buộc của loại ứng dụng này. Thường mỗi cơ quan, doanh nghiệp có nhiều ứng dụng, tức người người dùng phải nhớ rất nhiều username+ password, thật là bất tiện!

Vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tập trung và nhất quán thông tin chứng thực cá nhân để chỉ cần một lần đăng nhập (single sign-on) là có thể dùng được các ứng dụng mạng khác nhau, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) là một giải pháp!

Nội dung báo cáo tuần này bao gồm:

 1. Giới thiệu:
  1. Tổng quan về dịch vụ thư mục (Directory service).
  2. Tổng quan về LDAP và OpenLDAP.
  3. Giới thiệu các ứng dụng sử dụng LDAP làm backend.
  4. Các công cụ quản trị LDAP.
 2. Demo:
  1. Cài đặt OpenLDAP trên Ubuntu Server.
  2. Sử dụng phpldapadmin để quản trị OpenLDAP.
  3. Sử dụng OpenLDAP xác thực các dịch vụ  CMS (Drupal), LMS (Moodle), Forum (phpBB3), FTP (Proftpd).