Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo về việc tổ chức kỳ kiểm tra cấp Chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia

³ Ngày kiểm tra: 12/08/2012

³ Địa điểm: Khu A - Trường Đại học An Giang.

³ Lệ phí: Chứng chỉ A:150.000 đ, Chứng chỉ B:150.000 đ.

³ Hạn chót đăng ký: 06/08/2012

³ Nội dung kiểm tra :

- Chứng chỉ A: Bao gồm các phần sau:

+ Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm.

+Thực hành: Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint. (Hoặc thí sinh có thể chọn thi OpenOffice thay thế cho Microsoft Office)

- Chứng chỉ B: Microsoft Access.

+ Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm.

+ Thực hành: Microsoft Access.

TTTH - ĐHAG