Nội dung seminar gồm các nội dung chính:
  • Khái quát về thể thức trình bày văn bản hành chính theo quy định của Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ;
  • Sử dụng MS. Word 2010 để tạo sẵn các mẫu văn bản;
  • Việc giảng dạy về trình bày văn bản hành chính trong chương trình CCA mới của BGD & ĐT.