STT Họ tên Ngày sinh Môn Thi
1 Nguyễn Quốc Khang 08/10/1992 Microsoft Word 2010
2 Nguyễn Hoàng Nhựt Lynh 19/10/1992 Microsoft Word 2010
3 Vương Bảo Trân 04/04/1992 Microsoft Word 2010
4 Nguyễn Văn Quy 16/12/1991 Microsoft Excel 2010
5 Lê Thanh Phong 19/12/1991 Microsoft Excel 2010
6 Lê Thành Nam 11/07/1991 Microsoft Excel 2010
7 Trần Thị Thùy Linh 29/11/1991 Microsoft PowerPoint 2010
8 Nguyễn Tô Quốc Thái 10/08/1992 Microsoft PowerPoint 2010
9 Nguyễn Hữu Quốc Nam 13/10/1993 Microsoft PowerPoint 2010