CHUYÊN ĐỀ: THIẾT KẾ WEB CĂN BẢN


- Đối tượng: Học viên có trình độ Tin Học cơ bản (tương đương trình độ A).

- Mục tiêu: Học xong môn học này học viên có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript và khả năng sử dụng công cụ thiết kế web để tạo các trang web.

- Nội dung: HTML, CSS, JavaScript.