Bên ngoài khu vực phòng thi
Phòng học MT03
Phòng học MT02
Phòng thi MT01
Phòng thi MTG03
Phòng học MT05