STT MSSV Họ tên Ngày sinh
1 DTH102089 Nguyễn Tô Quốc Thái 08/10/1992
2 DTH082062 Dương Thanh Trực 1990
3 DTH082073 Nguyễn Trung Hải 26/5/1989
4 DTH082043 Lâm Long Hậu 15/11/1990
5 DTH082055 Lê Xuân Phi 20/8/1991
6 DTA091500 Tăng Khánh Tường 25/7/1991
7 DSH104187 Nguyễn Hoàng Nhựt Lynh 19/10/1992
8 DQT083317 Lê Thị Minh Nhật 1/1/1990
9 DQT112584 Huỳnh Thành Vũ Linh 1992
10 DQT083310 Lê Tố Nga 5/5/1990
11 DNH083227 Trần Vĩnh Chiến 12/12/1990
12 DNH103253 Nguyễn Quốc Khang 10/08/1992
13 DNH083205 Lư Văn Thẳng 27/10/1990
14 DKD103046 Nguyễn Đức Thành 23/01/1992
15 DNH083179 Nguyễn Phương Linh 12/04/1990
16 DAV091432 Trần Thanh Long 10/01/1991