STT MSSV Họ tên Ngày sinh Môn Thi
1 DNH083205 Lư Văn Thẳng 27/10/1990 Microsoft Word 2010
2 DSH104187 Nguyễn Hoàng Nhựt Lynh 19/10/1992 Microsoft Word 2010
3 DTH102089 Nguyễn Tô Quốc Thái 08/10/1992 Microsoft Word 2010
4 DTH082055 Lê Xuân Phi 20/8/1991 Microsoft Excel 2010
5 DTH082062 Dương Thanh Trực 1990 Microsoft Excel 2010
6 DTH082043 Lâm Long Hậu 15/11/1990 Microsoft Excel 2010